SIRAS諫躎 軱K中RET軲 OKULU

 

Okulumuz Hakk齨da

輑kelerimiz

B黷黱 莂lmalar齧齴齨 merkezi 鲳rencilerimizdir.

逐rencilerimizin 逐renmeyi 逐renmesi 輑k Hedefimizdir.

Biz Yapt齧齴 Her 㧐yi G鰎evlerimiz, Yapamad齥lar齧齴 Da Sorumluluklar齧齴 Olarak De餰rlendiririz.

Biz Birbirimize Ve Kendimize G黺eniriz. Tak齧 Ruhuna inan齬, Tak齧 Olarak 莂lmaya 謓em Ve 謓celik Veririz.

Biz Birbirimizi Her Ko⺷lda Cesaretlendirir Ve Destekleriz.

Biz T黰 逐rencilerimize Ayn De餰ri Verir, Onlara Sayg Duyar Ve Onlar Koruyup G鰖etiriz.Onlarla yeti⺧inler gibi konu⺷r ve paylamda bulunuruz.

Yapt齧齴 蔺i, Bir Sanat琮 Gibi, Son Derece Duyarl, Estetik, Heyecanland齬acak Ve D黱d黵ecek Bir Sanat Eseri Gibi Ele Al齬齴.

De餰rlerimiz

Biz birbirimize ve kendimize g黺eniriz.謟g黺enimiz tamd齬.

Farkl齦齥lar齧齴齨 fark齨day齴.Farkl齦齥lara sayg齦齳齴. Bunlar齨 birer zenginlik kayna瘕 oldu饀na inan齳oruz.

Paylam ve tak齧 鏰lmas齨a 鰊em veririz.

E餴timde kaliteyi hedef al齬齴.

Misyonumuz

謟g黺en ve sorumluluk duygular齨 geli⺶irip, t黰 potansiyellerini kullan齧lar齨a olanak tan齳arak y黭sek 鲳retim kurumlar齨a y鰊eltip, bar齦 olmalar齨 sa餷amakt齬.

Biz b黷黱 鲳rencilerin 鲳renmelerini sa餷amak , onlar齨 bilgili , becerili ve kendilerine g黺enen bireyler olarak yetielerine f齬sat tan齧ak, yetenklerini 鰊 plana 琮karmak ve onlara 21. y鼁y齦齨 geli㧐n ihtiya鏻ar齨a cevap verebilecek beceriler kazand齬abilmek i鏸n var齴.

Vizyonumuz

Vizyon, ideallerimiz , hatta ulaca瘕m齴 d黱medi餴miz hayallerimizdir.

Vizyon, y鰊黰鼁 belirler, hedeflerimizden sapt齧齴da bize yol g鰏terir.

T黵k Milli E餴timinin ama鏻ar 齨da; d黱 , bug黱 ve gelece餴 b黷黱le⺶irerek, erdemli insan olman齨 idealini ve de餴㱮mi yayacak 鰖g黱, etkili ve nitelikli bir okul toplumu olu⺶urmakt齬.

Atat黵k ilke ve ink齦aplar do餽ultusunda;

 • Do餽u,
 • D黵黶t,
 • 莂餯a,
 • Ara⺶齬mac,
 • 謟g黺enini kazanm,
 • G鼁el 黮kemizi;
 • Hakketti餴 yere getirmek i鏸n,
 • S黵ekli 鏰lan,
 • Bireyler yeti⺶irmektir...
 

D黱celerinizi di餰r ki㱮lerle paylan...

逐retmenlerin ilk atama veya yer de餴⺶irmeleri okul baz齨da yap齦maktad齬. Bu okulda g鰎ev yap齳or, yapm veya okumu olabilirsiniz. Okula ve okulun bulundu饀 yerin rtlar齨a dair verece餴niz bilgiler; tercihte bulunacak adaylar i鏸n 鏾k 鰊emli olacakt齬. 輑k yorumu siz yaparak, bu ortak sorumlulu饀 paylaaya davet ediyoruz.

Ayn 輑鏴de Bulunan Di餰r Okullar

 • 100.YIL 軱K中RET軲 OKULU
 • 23 N軸AN 軱K中RET軲 OKULU
 • 24 KASIM 軱K中RET軲 OKULU
 • 25 ARALIK 軱K中RET軲 OKULU
 • 30 A蠻STOS 軱K中RET軲 OKULU
 • 30 A蠻STOS 軲AM HAT軵 ORTAOKULU
 • AD軱 CEYDEL 軱K中RET軲 OKULU
 • AHMET 荅LEBI 軱K中RET軲 OKULU
 • AKBAYIR 軱K中RET軲 OKULU
 • AKPINAR K諽 NAZLI ANNE 軱K中RET軲 OKULU
 • AK轊MSEDD軳 ANADOLU L軸ES
 • AKYOL 軱K中RET軲 OKULU
 • AL軾E 諱ER BATTAL 軱K中RET軲 OKULU
 • ALMALI 軱K中RET軲 OKULU
 • ALPARSLAN 軱K中RET軲 OKULU
 • ANNELER 軱K中RET軲 OKULU
 • ASUMAN MUSTAFA KARAKOYUNLU ANAOKULU
 • ATAT躌K 軱K中RET軲 OKULU
 • ATAT躌K L軸ES
 • AY轊-MUSTAFA SEVCAN 軱K中RET軲 OKULU
 • AYVAZ BUR荎AN 荗K PROGRAMLI L軸ES
 • BA蠰ARBA轎 軱K中RET軲 OKULU
 • BAHATTIN KAYALI 軱K中RET軲 OKULU
 • BARAK 軱K中RET軲 OKULU
 • BARBAROS HAYRETT軳 PA轆 軱K中RET軲 OKULU
 • BAYRAMLI 軱K中RET軲 OKULU
 • BEK蒉L 軱K中RET軲 OKULU
 • BELEN 軱K中RET軲 OKULU
 • BE轐UYU 軱K中RET軲 OKULU
 • BNB.D躈DAR TA轊R SA蠰IK MESLEK L軸ES
 • BOSTANCIK SERGEN 軱K中RET軲 OKULU
 • BUR 軱K中RET軲 OKULU
 • CAN ALEVL 軱K中RET軲 OKULU
 • CEBELER ANADOLU L軸ES
 • CEBELER 軱K中RET軲 OKULU
 • CELAL DO蠥N 軱K中RET軲 OKULU
 • CEV軿L 軱K中RET軲 OKULU
 • CUMHUR軾ET 軱K中RET軲 OKULU
 • CUMHUR軾ET L軸ES
 • 禽MENL 軱K中RET軲 OKULU
 • 荱BUKD軰EN 軱K中RET軲 OKULU
 • DAMLACIK 軱K中RET軲 OKULU
 • DAYI AHMET A蠥 軱K中RET軲 OKULU
 • DO蠥NCA 軱K中RET軲 OKULU
 • DR.CEM軱 KARSLIG軱 軱K中RET軲 OKULU
 • DR.N軱蹻ER MUSTAFA 諾YURT 軱K中RET軲 OKULU
 • DR.SADIK AHMET 軱K中RET軲 OKULU
 • DUMLUPINAR 軱K中RET軲 OKULU
 • DURDU YETKIN 轊KERC 軱K中RET軲 OKULU
 • DURDU YETK軳 轊KERC 軲AM HAT軵 ORTAOKULU
 • D躗TEPE 軱K中RET軲 OKULU
 • EM軳E KONUKO蠰U L軸ES
 • EM軳E ULUSOY 軱K中RET軲 OKULU
 • ERTU蠷ULGAZ 軱K中RET軲 OKULU
 • FAT軭 SULTAN MEHMET 軱K中RET軲 OKULU
 • FEYZA E休T軲
 • GAZ ANAOKULU
 • GAZ 軱K中RET軲 OKULU
 • GAZ MUSTAFA KEMAL 軱K中RET軲 OKULU
 • GAZ軦NTEP L軸ES
 • Gaziantep Otistik 莖cuklar E餴tim Merkezi
 • GAZ軦NTEP T躌K TELEKOM L軸ES
 • GAZ軦NTEP YARDIM VAKFI MESLEK E休T軲 MERKEZ
 • GAZ軦NTEP中RETMENEV VE AK轆M SANAT OKULU
 • GENEY軰 軱K中RET軲 OKULU
 • GERC菪軳 軱K中RET軲 OKULU
 • G諲躄 POLAT HAKSAL T軨ARET MESLEK L軸ES
 • GTO G躗EL SANATLAR VE SPOR L軸ES
 • G躗EL VAD 軱K中RET軲 OKULU
 • H.FEH軲E G躄E 軱K中RET軲 OKULU
 • HACI F軷DEVS KONUKO蠰U 軱K中RET軲 OK.
 • HACI MUZAFFER BAKBAK KIZ TEKN軰 VE MESLEK L軸ES
 • HACIK諽 軱K中RET軲 OKULU
 • HAN軫 掭REC 軱K中RET軲 OKULU
 • HAT軨E B躖躃BE轊 軱K中RET軲 OKULU
 • HAT軨E KARSLIG軱 軱K中RET軲 OKULU
 • HAYAT KARABEK軷 ANAOKULU
 • HAYDAR AL軾EV 軱K中RET軲 OKULU
 • HAYR軾E OSMAN K躄EK禽 軱K中.OKULU
 • HO轌諶 軱K中RET軲 OKULU
 • H躌R軾ET 軱K中RET軲 OKULU
 • 軲KB ANADOLU L軸ES
 • 軳C KONUKO蠰U L軸ES
 • 軳K軱AP 軱K中RET軲 OKULU
 • 軸MET 軳諲 軱K中RET軲 OKULU
 • 軸T軰LAL 軱K中RET軲 OKULU
 • KADR軾E ABD躄MEC軹 諾G諾EN 軱K中.OKULU
 • KALEBOYNU 軱K中RET軲 OKULU
 • KAPCA蠭Z 軱K中RET軲 OKULU
 • KARA荗MAK 軱K中RET軲 OKULU
 • KARATA ANAOKULU
 • KARATA 軲KB 軱K中RET軲 OKULU
 • KA轌ARLI MAHMUT 軱K中RET軲 OKULU
 • KAZIKLI 軱K中RET軲 OKULU
 • KAZIM KARABEK軷 軱K中RET軲 OKULU
 • KEREL 軱K中RET軲 OKULU
 • KIZILH軸AR ANAOKULU
 • K軱L軰 HACIK諴R 軱K中RET軲 OKULU
 • KOCATEPE 軱K中RET軲 OKULU
 • KURTULU 軱K中RET軲 OKULU
 • K躌躆 軱K中RET軲 OKULU
 • LAT軫E 諾M軲AR 軱K中RET軲 OKULU
 • MAHMUT FEH軲E ERSOY 軱K中RET軲 OKULU
 • MAHMUT G躄EC 軱K中RET軲 OKULU
 • MARE轆L FEVZ 茿KMAK 軱K中RET軲 OKULU
 • MEHL軰A ALEVL 軱K中RET軲 OKULU
 • MEHMET ERDEMO蠰U 軱K中RET軲 OKULU
 • MEHMET K芮躃PARMAK 軱KOKULU
 • MEHMET K芮躃PARMAK 軱K中RET軲 OKULU
 • MEHMET R苻TU UZEL TEKN軰 VE END躍TR MESLEK L軸ES
 • MEHMET 轆H軳 BATMAZO蠰U 軱K中RET軲 OKULU
 • MEHMET 轆H軳 BATMAZO蠰U 軲AM HAT軵 ORTAOKULU
 • MEHMET UYGUN L軸ES
 • MEHMET禽K 軱K中RET軲 OKULU
 • MUHAC軷OSMAN 軱K中RET軲 OKULU
 • MUSTAFA ERMAN 軱K中RET軲 OKULU
 • MUSTAFA G躌B躗 NECAT BAYEL ANADOLU L軸ES
 • MUSTAFA MARANGOZ 軱K中RET軲 OKULU
 • MUSTAFA NECAT 軱K中RET軲 OKULU
 • M躈軷E KEMAL KINO蠰U 軱K中RET軲 OKULU
 • NAC軾E MEHMET GEN荰EN 軱K中RET軲 OKULU
 • NAC軾E MEHMET GEN荰EN ORTAOKULU
 • NA軲E DURDU DO蠱U ANAOKULU
 • NESR軳 MEHMET ABAR 軱K中RET軲 OKULU
 • NUR軵AZARBA轎 軱K中RET軲 OKULU
 • NUR軾E ZEKER軾A KINA 軱K中RET軲 OKULU
 • ORG KENAN EVREN 軱K中RET軲 OKULU
 • OSMANLI 軱K中RET軲 OKULU
 • OTELC軱軰 VE TUR軿M MESLEK L軸ES
 • 諫躆S中躎 軱K中RET軲 OKULU
 • 諱ER 諾M軲AR ANADOLU 軲AM -HAT軵 L軸ES
 • 諾DEMIRBEY 軱K中RET軲 OKULU
 • 諾EL AK GARANT M.T.S躌蹸 KURSU
 • 諾EL 茿蠨A B軱G ANADOLU L軸ES
 • 諾EL 茿蠨A B軱G L軸ES
 • 諾EL ERDEM 軱K中RET軲 OKULU
 • 諾EL ERDEM KOLEJ
 • 諾EL GAZ軦NTEP 茿蠨A B軱G 軱K中RET軲 OKULU
 • 諾EL 軩ARE ANADOLU L軸ES
 • 諾EL 軩ARE 軱K中RET軲 OKULU
 • PAK軿E KEMAL 中蹸 軱K中RET軲 OKULU
 • P軷 RE軸 ANAOKULU
 • SAB軭A G諯荅N ANAOKULU
 • SAHINBEY 軱K中RET軲 OKULU
 • SAKARYA 軱K中RET軲 OKULU
 • SARIKAYA 軱K中RET軲 OKULU
 • SARISALKIM 軱K中RET軲 OKULU
 • SARIT 軱K中RET軲 OKULU
 • SERINCE 軱K中RET軲 OKULU
 • SEV軳 BAHATT軳 TEYMUR 軱K中RET軲 OKULU
 • SIRAS諫躎 軱K中RET軲 OKULU
 • 轆H軳BEY ANADOLU L軸ES
 • 轪hinbey Belediyesi 輒am Hatip Ortaokulu
 • 轆H軳BEY B軱軲 VE SANAT MERKEZ
 • 轆H軳BEY HALK E休T軲 MERKEZ VE ASO M蹹躌L苄
 • 轆H軳BEY 軱荅 M軱L E休T軲 M蹹躌L苄
 • 轆H軳BEY KIZ TEKN軰 VE MESLEK L軸ES
 • 轊H軹 ADEM YAVUZ 軱K中RET軲 OKULU
 • 轊H軹 CENG軿 TOPEL 軱K中RET軲 OKULU
 • 轊H軹 軿ZETT軳 POLAT 軱K中RET軲 OKULU
 • 轊H軹 KAM軱 軱K中RET軲 OKULU
 • 轊H軹 KARAYILAN 軱KOKULU
 • 轊H軹 KARAYILAN 軱K中RET軲 OKULU
 • 轊H軹 轆H軳 L軸ES
 • 轊H軹 轆H軳BEY E休T軲 UYGULAMA OKULU VE 蒉 E休T軲 ...
 • TAHS軳 YENTUR 軱K中RET軲 OKULU
 • TED GAZ軦NTEP KOLEJ 諾EL 軱K中RET軲 OKULU
 • TIYEKLI 軱K中RET軲 OKULU
 • T躌KTEPE 軱K中RET軲 OKULU
 • 躄GAN KONUKO蠰U L軸ES
 • VAL M.L躎FULLAH B軱G軳 軱K中RET軲 OKULU
 • VEHB DA 軱K中RET軲 OKULU
 • Wordpress okulu
 • YA蠨諺ER 軱K中RET軲 OKULU
 • YAHYA KEMAL BEYATLI L軸ES
 • YAVUZ SULTAN SEL軲 L軸ES
 • YAVUZLAR 軱KOKULU
 • YAYCI 軱K中RET軲 OKULU
 • YAYLACIK 軱K中RET軲 OKULU
 • YE掭LEVLER .M.K.B. ANADOLU L軸ES
 • YE掭LKENT 軱K中RET軲 OKULU
 • YI蠱ATEPE 軱K中RET軲 OKULU
 • YILDIRIM BEYAZIT ANAOKULU
 • YO蠻NTA 軱K中RET軲 OKULU
 • YUNUS EMRE 軱K中RET軲 OKULU
 • ZEYT軳LI 軱K中RET軲 OKULU
 • ZEYT軳L 軱KOKULU
 • Z蹷EYDE HANIM ANAOKULU
 •